Vlasgaard Basisschool
Kerkstraat 57-59 5411 EA Zeeland t.0486 451252 e.info@vlasgaard.nl
Vlasgaard Basisschool
Cluster 7 - 8 AlgemeenPedagogisch klimaat 
In cluster 7 -8  werken wij vanuit veiligheid, respect en verantwoordelijkheid met elkaar. Wij hechten waarde aan de volgende afspraken: 
  • Iedereen hoort erbij
  • Wij zorgen voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om.
  • Wij zorgen voor onze omgeving

Werkhouding
Wij werken aan de zelfstandigheid van de leerlingen met als doel het bereiken van eigenaarschap van het eigen leerproces. Hierbij werken wij met weektaken en reflecties op het eigen leerproces in kindgesprekken tussen leerkracht en kind.

Lezen:
We lezen in de klas met de methode Estafette. In het kader van het Rode Draadproject van de blibiotheek komt in groep 7 een kinderboekenschrijver op bezoek in de klas. We lezen van tevoren allerlei boeken van deze schrijver en praten daar samen over. Groep 8 werkt elk jaar met een thema uit het Rode Draadproject. Met beide groepen doen we mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd
 
Taal en Spelling

We werken met de methodes Taal in beeld en spelling in Beeld. Bij Taal komen de onderdelen Taalebschouwing, Woordenschat, Schrijven, Spreken en Luisteren aan bod.
 
Rekenen:
We werken met de methode Wizwijs.

Begrijpend Lezen:
We werken met actuele teksten met opdrachten. De methode Nieuwsbegrip heeft vijf strategieën die de leerlijn vormen: Voorspellen, Ophelderen van onduidelijkheden, Samenvatten, Vragen stellen en Relaties/Verwijswoorden
 
Jeelo:
Sinsd 2016/2017 beginnen we met Jeelo, (Je Eigen LeerOmgeving). Met deze thematische methode werken we aan verschillende maatschappelijke thema's waarin de zaakvakken en expressievakken verweven zitten. De kinderen werken klassikaal, op de computer, in groepjes aan projecten, presentaties en toetsen.  Daarnaast gaan we in het kader van ieder thema op bezoek bij een maatschappelijke instantie en komt er ook altijd iemand voor een gastles of presentatie op bezoek in de klas
 
Computer:
De computer wordt dagelijks ingezet voor ondersteuning bij de diverse vakken. 
 
Verkeer:  
Groep 7 doet het Verkeersexamen. Dit bestaat uit een praktisch en theoretisch onderdeel. 
 
Engels:  
Kennismaken met de Engelse taal m.b.v. de methode 'The Team'.
 
Cito Entreetoets in groep 7:   
Met deze toets gaan we de vaardigheden op verschillende vakgebieden toetsen en krijgen daardoor een  beeld van de cognitieve ontwikkeling van de kinderen.

Cito Eindtoets in groep 8:
De Eindtoets in groep 8 toets de cognitieve vaardigheden van de leerlingen op het einde van de basisschool.
 
Wat nog meer?
We werken met de SEO methode Goed Gedaan.
 
Informatieavond september 2018 PPT groep 7

 Informatieavond september 2018 PPT groep 8

 
 
© 2021 Basisschool Vlasgaard powered by BasisOnline